Obchodní podmínky a užívání webu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Definice v těchto obchodních podmínkách: Vlastníkem a provozovatelem internetové domény zdravycech.cz je Ing. Lucie Almásyová (dále jen „Provozovatel“), datum narození 11.05.1987 , místem podnikání U mlýna 3093, Praha 4 – Záběhlice, 141 00. „Aplikace“ znamená webové stránky zdravycech.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří vyhledávání podniků a služeb a která je dostupná z internetové adresy zdravycech.cz.„VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.„Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.„Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.„Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

2.1. Uživatel se vstupem na internetové stránky zdravycech.cz a jakýmkoliv jejich používáním, zejména však provedením registrace, dává souhlas s podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů a zavazuje se je dodržovat. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
2.2. Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v samostatném dokumentu “Souhlas s užitím osobních údajů” těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

3. Užívání Aplikace

3.1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
3.2. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.
3.3. Uživatel má právo si na stránkách zdravycech.cz vytvořit pouze jeden Uživatelský účet, a to pouze s platnou emailovou adresou, která může být při vytvoření Uživatelského účtu taktéž použita pouze jednou. Zdravycech.cz si vyhrazuje právo odmítnout použití jedné emailové adresy pro registraci více uživatelů nezávisle na sobě.
3.4. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.5. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.6. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
3.7. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je [email protected]

4. Databáze

4.1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a

5. Registrace na zdravycech.cz

5.1. Služby webových stránek zdravycech.cz je možné využívat také bez registrace, ale pouze registrovaní členové mají nárok na hodnocení podniků z databáze.
5.2. Uživatelský účet si můžete jednoduše vytvořit kliknutím na tlačítko “Registrace”, které naleznete v pravém horním rohu stránek zdravycech.cz. Následně zadáte Vaše uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo včetně jeho ověření. Poté klikněte na tlačítko “Zaregistrovat se”. Na Vaši emailovou adresu Vám přijde email, v němž je nutné Vaši registraci ještě potvrdit tlačítkem „Aktivovat účet“.
5.3. Úspěšné vytvoření Vašeho Uživatelského účtu bude potvrzeno zprávou zaslanou na Vámi zadanou emailovou adresu. Zadáním Vašich Přihlašovacích údajů můžete hodnotit podniky z naší databáze a psát recenze.
5.4. Registrace není zpoplatněna. 

6. Ukončení registrace

6.1. Uživatel může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na zdravycech.cz, a to prostřednictvím emailu [email protected].
6.2. Zdravycech.cz může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli Uživatele, pokud se odůvodněně domnívá, že Uživatel porušuje tyto podmínky či zjistí, že je registrovaný pod neplatnou emailovou adresou. Po ukončení registrace Uživatele na zdravycech.cz má Provozovatel nárok dále používat obsah, který Uživatel nahrál.

7. Omezení odpovědnosti zdravycech.cz

7.1. Obsah internetových stránek zdravycech.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.
7.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek zdravycech.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
7.3. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách zdravycech.cz.
7.4. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek zdravycech.cz.
7.5. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek zdravycech.cz.

8. Zasílání obchodních sdělení a zpracování souborů cookies

8.1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
8.2. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s předmětem Licence nebo podnikáním Provozovatele na E-mail Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na E-mail Uživatele.
8.3. Účel použití souborů cookies slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
8.4. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

9. Změna VOP

9.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
9.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
9.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky
10.3. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.
10.4. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.
10.5. Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách zdravycech.cz.

Obecné podmínky používání webu

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem.

V Praze, dne 24.03.2018

Share
Pin
Tweet
Share