Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”) je provozovatel webu Zdravý Čech (zdravycech.cz) Marie Almásyová (dále jen „Správce“), místem podnikání U mlýna 3093, Praha 4 – Záběhlice, 141 00, IČ: 74736116. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

II. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

III. Správce zpracovává tyto údaje:
•  Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění kontaktního či registračního formuláře, jako jsou: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa, předmět a text zprávy.
•  Údaje z Facebooku, Instagramu, Google+. Pokud pro přihlášení na webové stránky zdravycech.cz využijete sociálních uvedených sítí, umožníte tím také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na těchto sociálních sítích je: Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
•  Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách Zdravý Čech nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Zdravý Čech údaje o návštěvě webových stránek, Vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
•  Zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které správce získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

V. Účelem zpracování osobních údajů je:
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
• pro lepší cílení reklamy a propagace zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách Zdravý Čech.  Pro tento účel jsou také zpracovávány preference, které samy uvedete ve svém účtu. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získáváme statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek Zdravý Čech.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

VI. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu platnosti Vaší registrace na webové stránce zdravycech.cz
• obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby odvolání jejich souhlasu, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů.
• údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává správce po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách zdravycech.cz nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.
• údaje získané v rámci hodnocení podniku v databázi Zdravý Čech, které zveřejníte na webových stránkách zdravycech.cz, zpracovává správce po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely hodnocení podniku. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách Zdravý Čech v anonymní podobě.
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

VII. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží/ služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VIII. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
• na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

Share
Pin
Tweet
Share